NAUČNO IZRAČUNAVANJE

Naučno izračunavanje je multidisciplinarna oblast koja se fokusira na rešavanje praktičnih problema u naučnim i inženjerskim disciplinama. Kao što često važi za discipline čiji je razvoj vođen zahtevima rešavanja praktičnih problema, ovo nije homogena oblast sa jasnim granicma. Ipak, može se uočiti jedno šire jezgro znanja koje pre svega obuhvata numeričke metode raznovrsnih namena, a neretko i metode stohastičke simulacije. Pod ovu oblast je moguće podvesti i metode simboličkog izračunavanja i druge metode koje služe za rešavanje problema u naučnim i inženjerskim disciplinama se mogu podvesti pod ovu oblast.

Pomenuta multidisciplinarnost naučnog izračunavanja se ogleda u primeni znanja iz različitih oblasti matematike i računarstva, ali i oblast kojoj rešavani problem pripada, što može biti fizika, hemija, biologija, građevina, geodezija, mašinstvo, rudarstvo, arheologija, sociologija, lingvistika, itd. Sve navedeno čini ovu oblast izazovnom, ali samim tim i izuzetno zanimljivom, raznovrsnom i nadasve primenljivom.

Nastavnik:

Asistent:

Predispitne obaveze:

  • Projekat: 25 poena
    Tema za projekat se samoinicijativno predlaže ili sa bira sa spiska raspoloživih tema. Spisak raspoloživih tema će biti dostupan u prvoj nedelji marta. Teme koje se predlože samostalno pre ovog roka nose dodatnih 5 poena.

    Projekat se može braniti nezavisno od roka u kojem se polaže završni ispit.
    Termini odbrana će biti istaknuti na strani sa obaveštenjima.

Završni ispit:

  • Teorijski deo: 45 poena (prag: 20 poena)
  • Praktični deo: 30 poena (prag: 10 poena)

Literatura:

Svi materijali biće objavljivani na GitHub repozitorijumu materijali-sa-vezbi u okviru organizacije matf-ni na servisu GitHub.

Uvod

Aproksimacija funkcija

Numerička linearna algebra

Matematička optimizacija

Zahvaljujemo kolegi Stefanu Miškoviću za pomoć oko materijala vezanih za optimizaciju.

Početak letnjeg semestra

Dobrodošli na kurs!

05. 02. 2020.

Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu
školska 2019/20. godina